Taper Tantrum ความเสี่ยงในช่วงถัดไป? เลือกลงทุนสินทรัพย์คุณภาพสูง วันที่ 21 มิ.ย. 64 โดย LH Bankเศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 64 โดย LH Bank

เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16

รับชมบทวิเคราะห์ Taper Tantrum ความเสี่ยงในช่วงถัดไป? เลือกลงทุนสินทรัพย์คุณภาพสูง เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ

พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

#LHBank​​ #LHBankAdvisory​​ #TNN16