4 Minutes Finance : สรุปประเภทของกองทุนรวม มีอะไรบ้าง ?4 นาทีรู้เรื่อง ! สรุปประเภทของกองทุนรวม แยกตามระดับความเสี่ยง เพื่อความเข้าใจก่อนเริ่มลงทุน เห็นภาพรวมสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งระดับความเสี่ยง 1-8 จะถูกระบุอยู่ในเอกสาร …