“สสค.อย.เร่งช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้าง จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ฯ บรรเทาความเดือดร้อน!”