ธนาคาร​ยูโอบี​ จำกัด​ มหาชน​ [Finance​ RMUTI]​จัดทำโดย นางสาว​กัลยกร​ ขอมีกลาง​ เลขที่​ 1 นางสาว​ลัดดาวัลย์​ จันทโสม​ เลขที่​ 6 เสนอ อาจารย์​ดวง​พร​