งานพริตตี้Money expor2021 ธนาคาร ttb FN2/4Bจัดทำโดย นางสาวพรรณฉัตร เขียวพิลาบ FN2/4B เลขที่ 14 นางสาวศุจีภรณ์ แพเกาะ FN2/4B เลขที่ 15.